kerry v tyrone-14kerry v tyrone-17kerry v tyrone-20kerry v tyrone-23kerry v tyrone-26kerry v tyrone-30kerry v tyrone-32kerry v tyrone-39kerry v tyrone-41kerry v tyrone-44kerry v tyrone-48kerry v tyrone-53kerry v tyrone-55kerry v tyrone-58kerry v tyrone-60kerry v tyrone-70kerry v tyrone-72kerry v tyrone-79kerry v tyrone-97kerry v tyrone-106